Скачать

Прайс лист

Kood Niimetus Hind EUR tonn (käibemaksuta) Hind EUR tonn (käibemaksuga)
19 08 01 Võrepraht
Отходы механической очистки сточных вод
100.00 120.00
17 09 04 Ehitus- ja lammutuspraht, välja arvatud ohtlikke aineid sisaldavad materjalid (asbest, eterniit, elavhõbe ja n.e)
Смешанные строительные отходы, исключая материалы содержащие опасные вещества (исключая асбест, этернит, ртуть и т.д.)
108.33 130.00
17 05 04 Kattepinnas (kivid ja pinnas)
Грунт (камни и почва)
20.00 24.00
17 02 02 Klaas (aknaplokid ja peeglid on ehitusjäätmed koodiga 17 09 04)
Стекло (стеклопакеты и зеркала являются строительными отходами под кодом 17 09 04)
83.33 100.00
17 02 01 Puit (immutamata ja värvimata puit)
Дерево (не пропитанная и не окрашенная древесина)
75.00 90.00
17 01 03 Plaadid ja keraamikatooted
Плиты и керамические изделия
33.33 40.00
17 01 02 Tellised
Кирпич
33.33 40.00
17 01 01 Betoon, betoontukid (välja arvatud kipsipõhilised ehitusjäätmed)
Бетон, куски бетона, смесь бетона, кирпича, керамики (исключая гипсокартон)
33.33 40.00
17 01 Ehitus- ja lammutuspraht
Смешанные строительные отходы
0.00 0.00
16 01 03 Sõiduauto, veoauto ja traktorirehvid juriidilistelt isikutelt, kes ei ole MTÜ Eesti Rehviringlus koostööpartnerid
Старая резина от юридических лиц, не имеющих договор с Эстонским Шинным Союзом
83.33 100.00
16 01 Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed
Отходы возникшие в сфере транспорта при разборке и обслуживании
0.00 0.00
15 01 06 Segapakend
Смешанная упаковка
133.33 160.00
15 01 03 Puitpakend (puidust kastid ja kaubaalused)
Деревянная упаковка (деревянные ящики и поддоны)
75.00 90.00
15 01 02 Kile värvitu
Бесцветная пленка
0.00 0.00
15 01 01 Kartongpakend
Картонная упаковка чистый картон
50.00 60.00
15 01 Pakendid (sealhulgas liigiti kogutud pakendijäätmed)
Упаковка (в том числе собранные по видам отходы упаковки)
0.00 0.00
02 01 07 Metsamajandusjäätmed (käänud, juured jms)
Отходы лесного хозяйства (пни, корни и т.д)
90.00 108.00
02 01 07 Metsamajandusjäätmed (puulehed)
Отходы лесного хозяйства (листва деревьев)
20.00 24.00
02 01 07 Metsamajandusjäätmed (oksad)
Отходы лесного хозяйства (ветви)
75.00 90.00
Elektri- ja elektroonikaseadmed (koostöös MTÜ-ga Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus)
Непригодные электроприборы (в сотрудничестве с MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus)
0.00 0.00
20 03 99 Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed
Другие смешанные бытовые отходы
133.33 160.00
20 01 10, 20 01 11 Tekstiil
Текстиль
133.33 160.00
20 01 38 Puit
Дерево
75.00 90.00
20 01 25 Toiduõli ja rasv
Отработанное масло и жир
50.00 60.00
20 01 08 Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
Биоразлагающиеся пищевые отходы
75.00 90.00
20 02 02, 20 02 03 Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed
Неразлагаюшиеся садово-парковые отходы
30.00 36.00
20 02 01 Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed
Биоразлагающиеся садово-парковые отходы
20.00 24.00
20 01 02 Klaas
Стекло
83.33 100.00
20 01 40 Metallid
Металл
0.00 0.00
20 01 39 Plastid
Пластик
25.00 30.00
20 01 01 Kartong
Картон
50.00 60.00
20 03 07-01 Suurjäätmed (pehme mööbel)
Мягкая мебель (матрасы, диваны, кресла)
133.33 160.00
20 03 07 Suurjäätmed
Крупногабаритные отходы
108.33 130.00
20 03 98 Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid
Остатки от сортировки смешанных бытовых отходов
133.33 160.00
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed)
Смешанные бытовые отходы
133.33 160.00

NB! Narva Jäätmekäitluskeskuse territooriumil töötab OÜ Tolmet Eesti vanametalli kokkuostu punkt. Metalli kokkuostupunkti hinnakirjaga saab tutvuda veebilehel http://tolmets.ee
NB!На территории сортировочной станции работает пункт приема металлолома Tolmet. С расценками можно ознакомиться на сайте http://tolmets.ee

NB! Narva Jäätmekäitluskeskuse territooriumil asub Narva linna kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogumispunkt. Füüsilistelt isikutelt võetakse kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid tasuta vastu, sh. lahustid, happed, fotokemikaalid, leelised, pestitsiidid, päevavalgustuslambid, patareid ja akud, vanaõli, rasvajäätmed, värvid, liimid, vaigud, pesuained, ravimid ja antibiootikumid, ohtlikke aineid sisaldav puit jms. Juriidilistelt isikutelt ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta ei tasuta ega tasu eest.
NB! ! На территории сортировочной станции находится пункт приема опасных отходов, возникших в быту, в том числе лаки, краски, батарейки, аккумуляторы, старое масло, жир, старые непригодные лекарства, лампы дневного света, клей, пестициды, растворители и так далее. Возникшие в быту опасные отходы принимаются от физических лиц бесплатно. От юридических лиц отходы не принимаются как платно так и бесплатно.

Kood Niimetus Hind EUR tonn (käibemaksuta) Hind EUR tonn (käibemaksuga)
Sõisukite ühekordne kaalumine
Одноразовое взвешивание транспорта
7.00 8.40
Arhiivi hävitamisteenus, hind tonni kohta
Услуга уничтожения архивов.
270.00 324.00
Kood Niimetus Hind EUR tonn (käibemaksuta) Hind EUR tonn (käibemaksuga)
Transporditeenus väljaspool linna edasi-tagasi, 1 km
Услуга транспорта за городом туда-обратно, 1 км
0.70 0.84
Transporditeenus linna osas
Услуга транспорта по городу (грузоподъемность 800 kg)
6.67 8.00
Kood Niimetus Hind EUR tonn (käibemaksuta) Hind EUR tonn (käibemaksuga)
Konteinerite rent (päevas ühe konteineri kohta)
Аренда контейнера в день
6.00 7.20
Konteineriteenus väljaspoolt linna: edasi-tagasi + konteneriteenus, 1 km
За городом: туда-обратно плюс услуга установки, 1 km
1.00 1.20
Konteineriteenus linnas
Услуга установки и вывоза контейнера в городе
50.00 60.00