Narva

Narva Linnavalitsuse ametiasutused koos nende hallatavate asutustega (edaspidi Narva linna asutused) kui kohaliku omavalitsuse üksus töötlevad isikuandmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud ülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679, Isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest, Andmekaitse Inspektsiooni juhistest. Narva linna asutused töötlevad isikuandmeid eelkõige õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks ning õigusaktidega lubatud ulatuses.

Üksikasjalikuma teabe isikuandmete töötlemise kohta Narva linna asutustes leiate alljärgnevatest andmekaitsetingimustest.

Antud andmekaitsetingimustes mõiste „Teie” või „Te” all mõeldakse kõiki füüsilisi isikuid, kes pöörduvad Narva linna asutuste poole.

MILLISTEL JUHTUDEL ME TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID?

  1. Te saadate meile taotluse, märgukirja, teabenõude, pöördumise või muu
  1. Te esitate meile kaebuse/ vaide või Teie peale kaevatakse
  1. Te olete eriseaduste menetluse osapooleks
  1. Te külastate meie võrgulehti, osalete küsitluses, helistate telefonile
  1.  Te külastate Narva linna asutuste hooneid
  1. Te kandideerite meile tööle

KES TÖÖTLEB TEIE ISIKUANDMEID?

MILLAL EDASTAME TEIE ISIKUANDMEID?

KUIDAS SÄILITAME TEIE ISIKUANDMEID?

Säilitame Teie andmeid kas:

Andmeid, millel ei ole arhiiviväärtust, töötleme säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed anname säilitamiseks üle arhiivi ning lõpetame üleantud andmete töötlemise.

KUIDAS REAGEERIME ISIKUANDMETEGA SEOTUD RIKKUMISTELE?

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

Isikuandmete töötlemise õiguspärasuse eest vastutab ning teavet andmekaitsetingimuste ja andmetöötlusprotsessi kohta annab Narva linna asutus, kes Teie isikuandmeid töötleb. Igas Narva linna asutuses on andmekaitse kontaktisik, kelle ülesanne on koordineerida asutuse andmekaitseküsimuste lahendamist. Linna asutusega seotud andmekaitseküsimuse korral palume võtta ühendust asutuse üldisel e-posti aadressil. 

Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@narva.ee.

Link originaalile: https://www.narva.ee/andmekaitsetingimused